Sljedeći dio Prethodni dio Sadržaj

6. Korištenje direktorija

6.1 Direktoriji: osnovne stvari

Vidjeli smo razlike između datoteka pod DOSWinom i Linuxom. Što se tiče direktorija, pod DOSWinom je root direktorij \, a pod Linuxom /. Tako se pod DOSWinom ugniježđeni direktoriji razdvajaju znakom \, a pod Linuxom /. Primjeri staza datoteka:


DOSC:\DOKUMENT\GEOLOGIJ\SRED KRE.TEX Linux/home/guido/dokumenti/geologija/srednja kreda.tex

Kao i obično, .. je direktorij roditelj, a . trenutni direktorij. Sjetite se da vam sustav neće dopustiti cd, rd ili md gdje god želite. Svaki korisnik ima svoje stvari u direktoriju koji se naziva home (dom), koji mu je dao administrator sustava; na primjer, na mojem PC-u moj je home direktorij /home/guido.

6.2 Dozvole direktorija

I direktoriji imaju dozvole. Ono što smo vidjeli u dijelu Dozvole i vlasništvo vrijedi i za direktorije (korisnik, grupa, ostali). Za direktorij rx znači da možete ući u njega, a w znači da u njemu možete izbrisati datoteku (naravno, prema dozvolama datoteke) ili sam direktorij.

Na primjer, kako bi spriječili njuškanje ostalih korisnika po /home/guido/tekst:

$ chmod o-rwx /home/guido/tekst

6.3 Direktoriji: prevođenje naredbi


DIRls, find, du CDcd, pwd MDmkdir RDrmdir DELTREErm -rf MOVEmv

6.3.1 Primjeri

DOS                 Linux
---------------------------------- -----------------------
C:\GUIDO>DIR            $ ls
C:\GUIDO>DIR DATOTEKA.TXT      $ ls datoteka.txt
C:\GUIDO>DIR *.H *.C        $ ls *.h *.c
C:\GUIDO>DIR/P           $ ls | more
C:\GUIDO>DIR/A           $ ls -l
C:\GUIDO>DIR *.TMP /S        $ find / -name "*.tmp"
C:\GUIDO>CD             $ pwd
    nema - pogledajte napomenu $ cd
    isto            $ cd ~
    isto            $ cd ~/temp
C:\GUIDO>CD \OSTALO         $ cd /ostalo
C:\GUIDO>CD ..\TEMP\SMEĆE      $ cd ../temp/smeće
C:\GUIDO>MD NOVIPROG        $ mkdir noviprogrami
C:\GUIDO>MOVE PROGRAM ..      $ mv program ..
C:\GUIDO>MD \PROGRAMI\TURBO     $ mkdir /programi/turbo
C:\GUIDO>DELTREE TEMP\SMEĆE     $ rm -rf temp/smeće
C:\GUIDO>RD NOVIPROG        $ rmdir noviprogrami
C:\GUIDO>RD \PROGRAMI\TURBO     $ rmdir /programi/turbo

Napomene:


Sljedeći dio Prethodni dio Sadržaj